Öppettider Halmstad!

       

         

           ÖPPETTIDER VECKA 27-32:

                      7.00-16.00

               LUNCHSTÄNGT 12-13

          OBS! GÄLLER I HALMSTAD

Öppettider Halmstad!

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig verksamhet såvida ej säljare och köpare skriftligen överenskommit annat.

1 Anbudet
I anbudet angivna priser gäller med reservation för prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens utskriftsdatum och fram till leveransdagen.

2 Beställning och bestämmelseavvikelser
Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna.

3 Sekretess
Anbud, ordererkännande samt däri ingående handlingar såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges tredje man.

4 Pris vid kontant- och fakturaförsäljning
Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. Angivna prisuppgifter som kommuniceras avser priser exklusive mervärdesskatt.

5 Leverans, Försäkring, emballage
Leverans sker fritt säljarens lager. Ev försäkring och emballage tillkommer utöver varans pris.

6 Mottagande
Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador.
7 Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg.

8 Reklamation av fel eller brist
Synlig skada på eller minskning av godset, som kan antagas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till fraktföraren och antecknas på följesedel när godset kvitteras. Därtill skall säljaren omedelbart underrättas.
9 Fel eller brist, som är märkbar vid mottagningskontrollen och kan antagas uppkommit vid plockning eller packning, skall telefonledes reklameras inom 10 arbetsdagar efter mottagandet och innan godset använts. 
10 Reklamerar ej köparen, trots att han upptäckt eller borde ha upptäckt fel eller brist inom föreskriven frist, förlorar han rätten att framställa anspråk därav.
11 Säljaren äger rätt inom skälig tid avhjälpa fel eller ersätta felaktig vara med ny leveransgill sådan, varigenom all annan ersättningsskyldighet bortfallet Köparen har ej rätt att häva köpet, eller rätt till ersättning för skada, som orsakats av fel eller försenad leverans, såvida skadan inte uppkommit genom grov vårdslöshet från säljarens sida.

12 Kreditering av returgods
Vid återtagande av levererade varor, vilka säljaren lagerför och inte varit behäftade med fel, krediteras köparen hela beloppet. Returrätten gäller i 30 dagar från mottagen leverans för oanvänd vara i oskadad originalförpackning. Varor som ej tillhör säljarens lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör accepterar returen, kreditering sker till fakturavärdet minskat med 20%. Härutöver är köparen skyldig att ersätta säljaren för ev uppkomna transportkostnader och kostnader för skadat gods.
13 Specialtillverkade eller enligt köparens önskemål anpassade varor återtages ej. 

14 Äganderättsförbehåll
För varor som säljs på kredit, förbehåller sig säljaren äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem. Detta äganderättsförbehåll gäller ej spik, skruv- eller andra förbrukningsartiklar och ej heller sådana artiklar, som är avsedda att ingå som del i andra produkter. Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas vidare innan de är till fullo betalda.

15 Betalning
Betalning ska ske enligt villkor på faktura.  Betalas ej fakturan inom föreskriven tid, kan kontot stängas utan meddelande från säljarens sida. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen enligt villkor på gällande faktura. Godset utgör säljarens egendom intill dess att full betalning erlagts.

16 Marknadsföring
Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/ grossists marknadsföring.

17 Befrielsegrunder
Säljaren och köparen får ej mot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om det hindras till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part skriftligen meddela motpart.

Försäljningsvillkor PDF